Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing als u onze website bezoekt, of een bestelling plaatst via onze website.

Definities 
1 Let's Bead! is gevestigd in Den Haag, Loosduinseweg 1177, 2571 BE  DEN HAAG, en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 73641464. Het BTW-nummer is NL001182348B35.
2 Website(s): www.letsbead.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 
3 Klant: de natuurlijk persoon die een Overeenkomst aangaat met Let's Bead! en/of de persoon die een account heeft aangemaakt op de website. 
4 Overeenkomst: iedere afspraak tussen Let's Bead! en Klant van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 
5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 
1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Let's Bead! zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
2 Indien Klant in zijn/haar opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Let's Bead! slechts bindend, indien en voor zover deze door Let's Bead! uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 
3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is. 


Prijzen en informatie 
1 Alle op de Website en in andere van Let's Bead! afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde heffingen. 
2 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Disclaimer: Let's Bead! kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van Let's Bead! afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 
3 Let's Bead! kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit. 


Totstandkoming Overeenkomst 
1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het door Let's Bead! aangeboden artikel en het voldoen aan de daarbij door Let's Bead! gestelde voorwaarden. 
2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Let's Bead! met kerende post, langs elektronische weg, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden. 
3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Let's Bead! het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.  

Uitvoering Overeenkomst 
1 Zodra de bestelling door Let's Bead! is ontvangen, is Let's Bead! verantwoordelijk voor zo spoedig mogelijke verzending van het artikel, op het door Klant bij bestelling opgegeven bezorgadres.
2 Let's Bead! is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. 
3 De levertermijn bedraagt in beginsel maximaal 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Let's Bead!  Overleg over manier van bezorging is mogelijk. 
4 Indien Let's Bead! de artikelen niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval kiezen uit akkoordgaan met een nieuwe leveringsdatum of de Overeenkomst kosteloos laten ontbinden. 
5 Let's Bead! raadt Klant aan de geleverde artikelen direct na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken zo spoedig mogelijk, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden aan Let's Bead!. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit. 
6 Zodra de te leveren artikelen in het bezit van Klant zijn gaat het risico waar het deze artikelen betreft over op de Klant. 

Herroepingsrecht 
1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Let's Bead! binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het artikel kosteloos te ontbinden, zonder opgave van redenen. De termijn gaat in op de dag nadat Klant, of een vooraf door hem/haar aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, het artikel heeft ontvangen, of: 
• als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, het laatste artikel heeft ontvangen. 
• als de levering bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
• bij overeenkomsten voor regelmatige levering van artikelen gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem/haar aangewezen derde, het eerste artikel heeft ontvangen. 
2 De eventuele retourkosten zijn voor rekening van Klant.
3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het artikel en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het artikel slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de kwaliteit van het artikel na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat het onderzoek niet verder mag gaan dan het onderzoek dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen verrichten.
4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het artikel tengevolge een manier van omgaan met het artikel die het toegestane in lid 3 overschrijdt. 
5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Let's Bead! of op andere ondubbelzinnige wijze aan Let's Bead! kenbaar te maken dat hij/zij van de aankoop af ziet. Let's Bead! bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het artikel terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het artikel direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten. 

6 Reeds door Klant betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, worden terugbetaald aan Klant. Dit geschiedt via hetzelfde betalingskanaal dat Klant bij het bestellen heeft gebruikt.
7 Op de Website wordt reeds voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld. 


Betaling 
1 Klant dient betalingen aan Let's Bead! volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Let's Bead! is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en mag deze ook tussentijds aanpassen. 

Garantie en conformiteit 
1 Let's Bead! staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.  
2 Een door Let's Bead!, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen. 
3 Indien het afgeleverde artikel niet aan de Overeenkomst beantwoordt dient Klant binnen een redelijke termijn na constatering van het gebrek Let's Bead! daarvan in kennis te stellen. 
4 Indien Let's Bead! de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante artikelen hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het artikel. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg. 


Klachtenprocedure 
1 Indien Klant een klacht heeft over een artikel met betrekking tot garantie en conformiteit en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Let's Bead! kan hij bij Let's Bead! telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden. 
2 Let's Bead! geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het niet mogelijk is tijdig een inhoudelijke of definitieve reactie te geven zal Let's Bead! binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht een indicatie geven van de termijn waarbinnen een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht van Klant verwacht mag worden. 


Persoonsgegevens 
1 Let's Bead! verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde Privacyverklaring (AVG).


Slotbepalingen 
1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Let's Bead! gevestigd is. 
3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 
4 Onder “schriftelijk" wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat. 


Contactgegevens 
Indien u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten, opmerkingen of suggesties heeft kunt u via onderstaande kanalen contact met ons opnemen:
telefonisch: 0681133620, per email: info@letsbead.nl, of per post naar Let's Bead! Loosduinseweg 1177, 2571 BE  DEN HAAG. 

Een vraag, of opmerking?
Mail, App 0681133620 of vul het contactformulier in.

 

© 2009 - 2024 Let's Bead! | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel